Main Menu

Registrační ujednání

Souhlasíte s tím, že používáním tohoto fóra nebudete zveřejňovat žádný materiál, který je nepravdivý, pomlouvačný, nepřesný, urážlivý, vulgární, nenávistný, obtěžující, obscénní, profánní, sexuálně orientovaný, ohrožující, narušující soukromí osoby, materiál pro dospělé nebo jinak v rozporu s jakýmkoli mezinárodním nebo federálním zákonem Spojených států amerických. Souhlasíte také s tím, že nebudete zveřejňovat žádný materiál chráněný autorským právem, pokud nevlastníte autorská práva nebo nemáte písemný souhlas od vlastníka materiálu chráněného autorským právem. Spam, záplavy, reklamy, řetězové dopisy, pyramidové hry a výzvy jsou na tomto fóru také zakázány.

Upozorňujeme, že pro zaměstnance nebo vlastníky tohoto fóra není možné potvrdit platnost příspěvků. Mějte prosím na paměti, že aktivně nesledujeme odeslané zprávy a jako takoví neneseme odpovědnost za obsah obsažený v nich. Nezaručujeme přesnost, úplnost nebo užitečnost jakýchkoli prezentovaných informací. Odeslané zprávy vyjadřují názory autora, a ne nutně názory tohoto fóra, jeho zaměstnanců, jeho dceřiných společností nebo vlastníka tohoto fóra. Každému, kdo se domnívá, že odeslaná zpráva je závadná, se doporučuje, aby okamžitě informoval administrátora nebo moderátora tohoto fóra. Zaměstnanci a majitel tohoto fóra si vyhrazují právo odstranit závadný obsah v přiměřeném časovém rámci, pokud usoudí, že odstranění je nutné. Toto je ruční proces, uvědomte si však, že nemusí být schopni odstranit nebo upravit konkrétní zprávy okamžitě. Tato zásada platí také pro informace v profilu člena.

Za obsah vámi odeslaných zpráv zůstáváte výhradně odpovědní. Dále souhlasíte s tím, že odškodníte a ochráníte vlastníky tohoto fóra, jakékoli související webové stránky s tímto fórem, jeho zaměstnance a jeho dceřiné společnosti. Majitelé tohoto fóra si také vyhrazují právo odhalit vaši identitu (nebo jakékoli jiné související informace shromážděné v této službě) v případě formální stížnosti nebo právního jednání vyplývajícího z jakékoli situace způsobené vaším používáním tohoto fóra.

Při registraci máte možnost zvolit si své uživatelské jméno. Doporučujeme zachovat vhodné jméno. S tímto uživatelským účtem, který se chystáte zaregistrovat, souhlasíte s tím, že nikdy neposkytnete své heslo jiné osobě kromě administrátora, pro vaši ochranu a z důvodu platnosti. Souhlasíte také s tím, že NIKDY z jakéhokoli důvodu nepoužijete účet jiné osoby. DŮRAZNĚ také doporučujeme, abyste ke svému účtu používali složité a jedinečné heslo, abyste zabránili krádeži účtu.

Po registraci a přihlášení do tohoto fóra budete moci vyplnit podrobný profil. Je vaší odpovědností poskytovat čisté a přesné informace. Veškeré informace, které vlastník fóra nebo zaměstnanci určí jako nepřesné nebo vulgární, budou odstraněny, a to s předchozím upozorněním nebo bez něj. Mohou být uplatněny příslušné sankce.

Vezměte prosím na vědomí, že s každým příspěvkem je zaznamenána vaše IP adresa pro případ, že byste potřebovali zakázat přístup na toto fórum nebo kontaktovat vašeho ISP. Stane se tak pouze v případě závažného porušení této smlouvy.

Všimněte si také, že software umístí do mezipaměti vašeho prohlížeče soubor cookie, textový soubor obsahující bity informací (jako je vaše uživatelské jméno a heslo). Toto se používá POUZE k tomu, abyste byli přihlášeni/odhlášeni. Software neshromažďuje ani neodesílá žádnou jinou formu informací do vašeho počítače.

Zásady ochrany osobních údajů

Dne 25. května 2018 vstupuje v účinnost "revoluční" Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (General Data Protection Regulation - GDPR), které značně rozšiřuje pojem osobní údaj a za
cíl má co nejvíce hájit práva občanů proti neoprávněnému zacházení s jejich daty. GDPR se tak bohužel vztahuje i na nekomerční, zájmové a dobrovolné organizace a spolky, které jakýmkoli
způsobem nakládají s osobními daty a bylo nutné se tomu přizpůsobit.

Oznámení o ochraně osobních údajů (dále též ,,Oznámení") webu www.nwf.cz (dále též ,,Web"), provozovaný majitelem domény nwf.cz (dále též ,,organizace") vytyčuje vzájemná práva a
povinnosti organizace jako správce osobních údajů a fyzických osob jako subjektu údajů v rámci realizace ochrany osobních údajů, získaných prostřednictvím online aktivit Webu takto:

1. - úprava ochrany osobních údajů dle tohoto Oznámení vyplývá ze zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, v účinném znění, zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti,
      v účinném znění a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů
      a o zrušení směrnice 95/46/ES - obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále též ,,GDPR"), účinné k 25.05.2018, kdy v těchto právních předpisech můžete nalézt širší popis rozsahu práv a povinností při ochraně osobních údajů.
2. - Zpracováváme a shromažďujeme pouze osobní údaje získané od Vás, v souvislosti s užitím Webu, tedy v souvislosti s tím, že Vám poskytujeme služby dle Podmínek nwf.cz. Osobním údajem je
       jakákoliv informace, kterou nám o sobě sdělíte, anebo jsou Vaším online jednáním generovány automaticky a na základě kterých Vás lze identifikovat, nejčastěji jméno a příjmení, datum narození, bydliště,
       doručovací adresa, další kontaktní údaje zahrnující zpravidla telefonní číslo, e-mailová adresa, IP adresa, MAC adresa, cookies. Nepoužíváme žádné formy automatického rozhodování včetně Vašeho profilování.
3. - Zpracováváme pouze osobní údaje pro konkrétní účely na základě právních základů. Předáváme Vaše údaje jiným (tzv. zpracovatelům) jen tak, abychom mohli splnit naše vzájemné závazky. Vaše údaje nepředáváme nikam !
4. - Máte právo na informace, zahrnující též právo na přístup ke svým osobním údajům zpracovávaných u nás, právo na opravu nepřesných údajů, právo být zapomenut výmazem Vašich osobních údajů, právo uplatit
      omezení zpracování ze zákonných důvodů, námitku proti jakémukoliv zpracování a samozřejmě také kdykoliv odvolat svůj souhlas, byl-li udělen. Veškerá svá práva můžete u nás uplatnit jakkoliv. Tím vším však není
      dotčeno Vaše právo stěžovat si u úřadu na ochranu osobních údajů uoou.cz či uplatnit svá práva u soudu.